Նորագոյն Երգերու Բառեր

ԸՆԴ ԶՈՒԱՐԹՈՒՆՍ ԵՐԿՆԻՑ ՕՐՀՆԵՑԷՔ

ԸՆԴ ԶՈՒԱՐԹՈՒՆՍ ԵՐԿՆԻՑ ՕՐՀՆԵՑԷՔ

Ընդ զըւարթունս երկնից օրհնեցէք ըզնըստեալն ի յաթոռ փառաց. զի հանգուսցէ ըզնընջեցեալ ծառայս իւր յաւիտենից ի միւսանգամ փառաց իւրոյ գալըստեանն։ Ընդ սերովբէիցըն սըրբասաց ձայնիւ գովեցէք զորդին միածին.

ՍՔԱՆՉԵԼԻ ՀՐԵՇՏԱԿՆ ՏԵԱՌՆ

ՍՔԱՆՉԵԼԻ ՀՐԵՇՏԱԿՆ ՏԵԱՌՆ

-Սքանչելի հրեշտակըն տեառն ցընծութեամբ իջեալ ի գերեզմանըն հարկանէր փող յարութեանըն տեառն։ Ի հարկանել փողոյն պահապանքըն զարհուրեցան

ՈՐ ԶՕՐԻՆԱԿ ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ

ՈՐ ԶՕՐԻՆԱԿ ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ

-Որ զօրինակ երկոտասան առաքելոց քոց քրիստոս, եւ զեօթանասուն ընտրելոց աշակերտացն յառաջագոյն ծանուցեր ի թիւ արմաւենեաց եւ

ՅԱՐԵԱՒ ՏԷՐՆ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆԷՆ

ՅԱՐԵԱՒ ՏԷՐՆ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆԷՆ

Յարեաւ տէրն ի գերեզմանէն։ Ընդ յառնել փըրկչին մերոյ երկիր շարժեցաւ, վէմըք պատառեցան։ Ճառագայթեալ լոյսն ի վերայ

Փառըք քեզ աստըւած։ Երկնային զինուորութիւնքըն հրաշալի ձայնիւ փառաμանեն ասելով. որ նըստիս ի քերովμէս, փառըք քեզ աստըւած։

«Դրէնտինկ»

ԱՆԿԱՆԻՄՔ ԱՌԱՋԻ ՔՈ ԱՍՏ

ԱՆԿԱՆԻՄՔ ԱՌԱՋԻ ՔՈ ԱՍՏ

Անկանիմք առաջի քո աստուածածին. եւ աղաչեմք զանարատ ըզկոյսդ։ Բարեխօսեա վասն անձանց մերոց. եւ աղաչեա ըզմիածին որդին։ Փըրկել ըզմեզ ի փորձութենէ, եւ յամենայն վըտանգից մերոց։

ՕՐՍ ՔԵԶ ՀԵՏ ԱՆՑԱՒ

ՕՐՍ ՔԵԶ ՀԵՏ ԱՆՑԱՒ

Օրս քեզ հետ անցավ ու ինձ թվաց մի՛ պահ, Աշխարհն ինձ տվին, բայց դարձյալ թվաց մի՛

ԼԵԱՌՆ ՎԻՄԱԾԻՆ ԱՂԲԻՒՐ

ԼԵԱՌՆ ՎԻՄԱԾԻՆ ԱՂԲԻՒՐ

Լեառըն վիմածին աղբիւր յորդառատ. բարունակ ծաղկեալ այգի վայելուչ սրովբէ հողեղէն, րաբունւոյ բանին տուն տնօրէնութեան, տաղաւար հոգւոյն.

ԱՄԵՆ ՍԱԶԻ

ԱՄԵՆ ՍԱԶԻ

Ամեն սազի մեչըն գոված դուն թամամ տա՛սն իս, քամանչա՛, Նաքազ մարթն քիզ չի տեսնի, դուն նըրա

ԱՅՍՕՐ ԳՈԼՈՎ Ի ԲԵԹԱՆԻԱ

ԱՅՍՕՐ ԳՈԼՈՎ Ի ԲԵԹԱՆԻԱ

Այսօր գոլով ի բեթանիա քո ամենազօր հրամանաւըդ ձայնեցեր ղազարու, եւ դողացաւ մահ. դըժոխք պարտեցաւ, ապականութիւն լուծաւ.

Խառն Երգեր

ԶԱՆՃԱՌԴ ՔՈ ՔՐԻՍՏՈՍ

ԶԱՆՃԱՌԴ ՔՈ ՔՐԻՍՏՈՍ

Զանճառըդ քո քրիստոս փառաւորեմք ըզմարդանալդ, ի գըլխոց լերանց հրատարակեմք ըզքո քաջութիւնդ, քանզի հարեր ըզպատերազմ եկեալդ ի փըրկութիւն մեզ։ Զյաղթողըդ քո քրիստոս գովեմք ըզզօրութիւնդ. քանզի վանեցեր զընդդիմ

ԱՋԱԲ  ՔԱՆԻ  ԺԱՄԱՆԱԿ  Է

ԱՋԱԲ ՔԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ Է

Աջաբ քանի ժամանակ է, թաք գիտենամ տարիտ, էրնեկ. Վունց ուտիլ գուզե, վունց խմիլ` մոդըտ նըստող յարիտ

ՏԷՐ ՈՐ ՎԵՐԱՅ ՔԵՐՈՎԲԷԻՑ

ՏԷՐ ՈՐ ՎԵՐԱՅ ՔԵՐՈՎԲԷԻՑ

Տէր որ ի վերայ քերովբէից փառաբանիս, քաղցրութեամբ խոնարհեալ ընկալ զաղաչանըս մեր։ Տէր որ շնորհեցեր ողորմութիւն ազգի

ԽԱՍ ԴԱՇՏԵՐՈՒՄ

ԽԱՍ ԴԱՇՏԵՐՈՒՄ

Խաս դաշտերում, խաս զարթերով խաս ալ ձի, Թափվում է խաս, վուտքերեն խաս, խողըն խաս, Խաս նազանին,

ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՄՈԼՈՐԵԼՈՑ

ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՄՈԼՈՐԵԼՈՑ

Ճանապարհ մոլորելոց եւ ճառագայթ խաւարելոց. Հրաւիրեցեր զորդիս լուսոյ ի յերկնային հարսանիս քո. ընդ զուարճալից անդ ժողովոց

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ