ԱՅՍՕՐ ԳՈԼՈՎ Ի ԲԵԹԱՆԻԱ

ԱՅՍՕՐ ԳՈԼՈՎ Ի ԲԵԹԱՆԻԱ


Այսօր գոլով ի բեթանիա քո ամենազօր հրամանաւըդ ձայնեցեր ղազարու, եւ դողացաւ մահ. դըժոխք պարտեցաւ, ապականութիւն լուծաւ. կենդանարար քրիստոս կեցո ըզմեզ։

Այսօր գոլով ի բեթանիա զքո զաշխարհակեցոյց սուրբ զյարութիւնդ յառաջագոյն ծանուցեր անապականաբար կոչմամբ զչորեքօրեայն ի թաղմանէ. կենդանարար քրիստոս կեցո ըզմեզ։

Այսօր գոլով ի բեթանիա եբրայեցւոց մանկունքն ըսքանչացեալ ասէին. զմարիամու զեղբայրն ի թաղմանէ յարուցեալ որդւոյն մարիամու. Կենդանարար քրիստոս կեցո ըզմեզ։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ