ԱՅՍՕՐ ՅԻՇԱՏԱԿ ՍՐԲՈՑ ՔՈՑ

ԱՅՍՕՐ ՅԻՇԱՏԱԿ ՍՐԲՈՑ ՔՈՑ


Այսօր յիշատակ սըրբոց քոց. որք տանջանաց անօրինացըն համբերեցին. եւ դասակից եղեն վերին զըւարթնոցն։

Այսօր եւ հրեշտակք ուրախանան ընդ կամաւոր չարչարանըս ճըգնաւորացն, որք յաղթեցին անօրէն բըռնաւորացն։

Սուրբ ես թագաւոր յաւիտենից, որ նըստիս ի վերայ չորեքկերպեան կենդանեաց, եւ ի սըրբոց քոց փառաբանիս։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ