ԱՆՁԻՆՔ ՆՈՒԻՐԵԱԼՔ

ԱՆՁԻՆՔ ՆՈՒԻՐԵԱԼՔ


Անձինք նըւիրեալք սիրոյն քրիստոսի, երկնաւոր նահատակք եւ կուսանք իմաստունք. ի պարծանըս ձեր բարձրացեալ տօնէ մայր սիովն դըստերօքըն իւրովք։

Բարբառք երկնաւորք լըցին զերկիր. քանզի հոտ անուշից բուրեցայք ի քրիստոս . ողջակէզք բանաւորք եւ զոհք փըրկութեան, եւ որոջք անարատք ընծայեալք աստուծոյ։

Գեղեցկութիւնըք մարմնաւոր պայծառութեան ձերոյ յիմարեցոյց ըզթագաւորն եւ պակեան հեթանոսք, ի գեղ սքանչելի աստուածատուր կուսանացն տարփացեալ զըւարթունքն ընդ մարդկան տօնեցին։

Դարձեալ վերըստին արարչագործ զօրութիւն. եւ դարձեալ եդեմ աստուածատունկ զարդարի. քանզի ծառըն կենաց տընկեցաւ ի դրախտին, բերելով մեզ պըտուղ զերանելին հռիփսիմէ։

Երկունք մահաբերք անիծիցըն լուծան, եւ ադամ վերըստին աստուածակերպ ճոխանայ. փոխանակ եւայի դըստերըք նորա, մարտիրոսք եւ կուսանք ընծ այեալք աստուծոյ։

Զօրք հրեշտակաց ընդ մարդկան տօնեցին, եւ կանայք ի յերկինս գըրեցան զինաւորք, կուսութեամբ ընդ մահու պատերազմեալք յաղթեցին, խաչակից լինելով կուսածին արարչին։

Է զարմացումն եւ ի վեր քան ըզհրաշս խորհըրդոց եւ բանից հրեշտակաց եւ մարդկան. քանզի էնն աստըւած ամենազօր զօրութեամբն խոնարհեալ տեսանէր ըզհանդէս կուսանացն։

Ընկերք միամիտք մարմնական կենցաղոյս, նահատակք հաւասարք եւ հոգւով միացեալք. միաբան ընթացեալք ի տեղի ճակատու, զինեցան հաւատով եւ կացին յանդիման։

Թուլացան կորովիք հաստաձիգ աղեղանց, եւ տըկար կանայքն վառեցան զինու. թագաւորն պերճացեալ զօրութեամբ եւ փառօք ի մանուկ ի կուսէն պարտեալ ամաչէր։

Ժողովեալ բազմութեան ազգաց եւ ազանց. ոչ զօրէին առ մի նահատակ. քանզի հասեալ ի թիկունս աներեւոյթ օգնութիւնն, խորտակեաց յայտնապէս ըզգաղտնի պատերազմն։

Ի վերայ միոյ պատուական մարգարտի, խաղացին ցընծալով ամենայն հեթանոսք. արեւմուտք յարեւելս ընթացեալ հասին, քարոզել յատյնապէս ըզչըքն աղ տեսութիւն։

Լըւան թագաւորք եւ լըցան խընդութեամբ. որսալ յանձն առին ըզգաղտնի մեծութիւնն. պարգեւել իրերաց խոստանային բանիւք եւ ծածուկ հընարիւք գողանար ի միմեանց։

Խորհուրդք հոգեւորք յըղութեանցըն յայտնէր, եւ երկունք փըրկութեան աշխ արհի ճեպէին. քանզի կամըք վերին հրամանին քաղցրացեալ իջուցին ի վերուստ ըզպարգեւս փըրկութեան։

Ծընան կուսանք ազգըս բազումս, եւ մարըք մանկունք ըզհրապարակըս ծերոց. ի գիրկս սըրբութեան աղօթից եւ պահոց աճեցին հաւատով զարգացեալք ի քրիստոս։

Կանայք պատուականք քաղաքաւ եւ ազգաւ, վաճառականք առատք անյայտ մարգարտին. եդին զանձինըս գրաւականըս բազմաց, եւ եղեն փըրկանք անծ անօթ աշխարհին։

Հռիփսիմէ մեծ խորհուրդ եւ անուն ցանկալի, ընտրեալ ի յերկրի եւ դասեալ ընդ հրեշտակս. եղեր օրինակ սըրբութեան կուսանաց, վարդապետութիւն արանց արդարոց։

Ձեզ նըմանիլ կարօտին ամենայն հոգիք, միացեալք սըրբութեամբ եւ սիրոյն քրիստոսի. զի մահուամբ ձերով մեզ ճանապարհ հորդեցիք ելանել ամենայն մարդոյ առ աստուած։

Ղեկավարըք ճարտարք հոգեւոր հըմտութեամբ, թեթեւաբեռըն մարմնով եւ մըտօք սըլացեալք. ընդ երկայն ասպարէզս ծովածուփ կենցաղոյս անվընաս նաւեցիք եւ հասիք առ քրիստոս։

Ճըշմարիտ որթոյն քրիստոսի շառաւիղք, եւ ողկոյզըք ճըմլեալք երկնաւոր մըշակին. կոխեցայք ճըգնութեամբ ի հընձանըս ձեր, զի ուրախ լինիջիք անմ ահական բաժակաւն։

Մերժեցին ըզկարիս մարմնական կենցաղոյս, զի ծանեան եթէ երազ է եւ սուտ պաճուճանք. ոչ հեշտացան ի գըրգանըս փափկութեան, իմացան եթէ սնոտի է անցաւոր մեծութիւնս։

Յանդաստանս հոգեւորս աղօթից եւ պահոց վաստակեալըք յուսով զամենայն ժամանակս. ժուժկալեալք փորձութեանց եւ պէս պէս լըլկանաց, եւ եղեալք ժառանգորդք անթառամ պըսակին։

Նախանձելի յօրինեցին զառագաստ կուսութեան, նոր նորոգեալ արեամբ եւ հըրով. մատնեցին զանձինս սուսերաց եւ ջահից. եւ անշէջ լապտերօքն հետեւեալ մըտին յառագաստն։

Շինուածք երկնաւորք ի յերկրի հաստատեալք, եւ արձանք լուսեղէնք ի յերկինըս կանգնեալք. ինքնեանք ելին եւ այլոց ցուցին զճանապարհըս ցանկ ալի զվերինն երուսաղէմի։

Ով ըզգաստութեան իմաստուն կուսանացն, որոց ոչ յաղթեաց հեղգութիւն եւ քուն. այլ արթունք եւ պատրաստք մընալով երկնաւոր հարսանեացն, զի մըտցեն ի յառագաստ անմահ փեսային։

Չունի ոք ի նոսա անուն չարութեան. եւ ոչ նախատինըս յիմար կոչելոյ. քանզի միով պընդութեամբ հոգւով արութեան միաբան քաջացան, առ հասարակ ցընծասցեն։

Պարակցեալըք քաջազէն բըռնութեամբ ի յերկրէ ի յերկինըս տարադէմ գըն ացին փախըստեայք. ինքեանք ելին եւ մեզ ուսուցին, բազում նեղութեամբ մըտանել յայն հանգիստն։

Ջերմեռանդն աղօթիւք եւ սիրովն առ աստուած, հայցեցին ըզհընարըս փըրկութ եան. բառնալով ըզխաւար դիւապաշտ մոլորութեանց յաշխարհէ. պայծ առացեալք լուսովն որ ի հօրէ ծագեցաւ։

Ռահըս յոլովս առաքինութեան յայտնեցին որդւոց մարդկան վերանալ յաշխ արհէ. անըստերիւր հոեգւորական վարուք ելանել ի բանակս երկնաւորս անմարմին հրեշտակացն։

Սոքա են քարինք սուրբք հիմնեցեալք ի յերկրի, զոր կանխաւ տեսեալ գուշ ակեաց մարգարէն. ի նոյն ի նիւթոյ շինեցաւ կաթուղիկէ եկեղեցի. բարձր ացեալ փառօք ի պարծանըս խաչին։

Վասըն ձեր երանեալ նահատակք զօրըք հրեշտակաց անմարմին զըւարթնոցն ի յերկնից ի երկիր հեղան, եւ մարդիկ խառնեցան ի գունդըս զինուոր աց քրիստոսի աստուծոյ։

Տօնեսցուք ըստուգութեամբ ի հընձանըս նոցունց, զի արբեալք լիցուք անմ ահական բաժակաւն. քանզի բաշխեն ըզբըժըշկութիւն հոգւոց եւ մարմնոց, եւ զպարգեւս երկնաւորս սիրողաց իւրեանց։

Րաբունւոյն հրամանաւ աներեւոյթ ազդմամբ յարեւմըտից յարեւելս եկեալ հասին. զի լուսով հրեշտակական վարուք կուսութեան փարատեցին ըզխաւար դիւապաշտ մոլորութեանցն։

Ցընծութեամբ տօնեսցուք զյիշատակըս նոցունց, զի եւ նոցին հաղորդեսցուք փըրկութեան. խընդրելով յարարչէն ըզպարգեւս երկնաւորս եւ զդասիլն ընդ նոսին ի յարկսըն լուսեղէն։

Իիւծեալք մաշեցան յուսացեալք ի մեծութիւն, եւ կանայք վեհազինք գերազանցեալք յաղթեցին. բուրվառք ոսկեղէնք հրով հոգւոյն վառեցան, ջահազգեստեալք ի քրիստոս եւ դասեալք ընդ հրեշտակս։

Փառաց ի փառս բարձրացեալ պարծին ի պատիւ եւ ի փառս երեսուն եւ եօթեանքն. քանզի այս է թիւ երանեալ կուսանացն, որք անթառամ պըսակեցան յանվախճան յաւիտեան։

Քեզ որ ցընծութիւնդ ես քրիստոս աստըւած եւ ուրախութիւն ամենայն արդարոց, քաղցրասցին վասըն մեր աղաչանըք սըրբոցն, շնորհելով զթողութիւն մեր բազում յանցանացն։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ