ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱՆԻՆ ՀՐԱՄԱՆ

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱՆԻՆ ՀՐԱՄԱՆ


Արարչական բանին հրաման ի յերկրորդումն աւուր սկըզբան, ըզջուրսն ի ջուրցըն բաժանեաց հաստատութեամբ պարունակեաց. Որով զաշխարհս հողեղինաց անջըրպետեաց ի հրեղինաց. ընդ նոսին որդիք լուսոյ տուք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն։

Բազմաչեայ հոյլք քրովբէից երեքսըրբեանըդ սրովբէից. աթոռք անեղ աստուածութեանըն համագոյ երրորդութեանն, բարեխօս լերուք առ տէր վասըն մանկանց եկեղեցւոյ. ընդ նոսին որդիք լուսոյ տուք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն։

Գերագոյն իշխանութիւնք եւ անփոփոխ միշտ տէրութիւնք, անյաղթելի սուրբ զօրութիւնք ի յարարչին փառատրութիւնք. աղաչեցէք զտէրն ողորմած անտես չառնել զգործըս ձեռացն. ընդ նոսին որդիք լուսոյ տուք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն։

Դասք անմարմնոցըն պետութեանց հրեշտակապետըք բարձրութեանց, հոգիք հրեղէնք եւ սպասաւորըք հրեշտակաց զինուորութիւնք. մաղթեցէք զտէրըն տերանց վասըն մարդկան երկրաւորաց. ընդ նոսին որդիք լուսոյ տուք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն։

Երկնաւորաց դասուց վերնոց օրհնաբանից քոց զըւարթնոց, քաղցրասցին առ քեզ գըթած որ վասըն մեր ձայն մաղթանաց. զորս եւ տացես մեզ պահապան յայսըհետէ մինչ ի վախճան. ընդ նոսին որդիք լուսոյ տուք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն։

Զօրութեանց եւ տէրութեանց իշխանութեանց եւ պետութեանց. եւ ամենայն անուանելոց որք ի յերկինս պաղատանօք, ընկալ քրիստոս ուրախութեամբ զմեզ յօր մահու եւ յարութեան. ընդ նոսին օրհնել հոգւով ըզքեզ ընդ հօր փառաւորելով։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ