ԶԱՆՃԱՌԵԼԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԶԱՆՃԱՌԵԼԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


Զանճառելի խորհուրդ սուրբ երրորդութեանդ այսօր ի լերինն երեւեցուցեր աշակերտաց քոց տէր. աստըւած հարցըն մերոց։

Սոսկալի հիացմամբ զայլակերպութիւն քո տէր, այսօր տեսեալ առաքելոցըն յօրինէին քեզ տաղաւար. աստըւած հարցըն մերոց։

Հովանացեալ ի վերայ լուսեղէն ամպոյն, եւ ձայն ի յերկնից հայրական որ ասէ, դա է որդի իմ սիրելի. աստըւած հարցըն մերոց։

Ըզտէր օրհնեցէք եւ բարձր արարէք ըզնա յաւիտեան։

Գովեցէք զարփիական ըզլոյսն երեւեալ ի թաբօր լերինն. եւ բարձր արարէք ըզնա յաւիտեան։

Բարեբանեցէք զաստուածութեանն երեւումըն աշակերտացն յայտնեալ. Եւ բարձր արարէք ըզնա յաւիտեան։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ