ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՄՈԼՈՐԵԼՈՑ

ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՄՈԼՈՐԵԼՈՑ


Ճանապարհ մոլորելոց եւ ճառագայթ խաւարելոց. Հրաւիրեցեր զորդիս լուսոյ ի յերկնային հարսանիս քո. ընդ զուարճալից անդ ժողովոց արժանացո ըզսա դասուց. լի լապտերօք մոյծ յառագաստ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն։

Մերով բնութեամբ զոր ըզգեցար ի փայտ խաչին բեւեռեցար. Լուծանելով զմեզ ի մեղաց ի նախահօրըն կապանաց. լոյծ եւ ըզսա ի յանցանաց վասըն քո սուրբ չարչարանաց. լի լապտերօք մոյծ յառագաստ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն։

Յետ կամաւոր մահու խաչի եդար ի նոր գերեզմանի. երեքօրեայ թաղմամբ յերկրի նոր ըստեղծեր զմեզ կենդանի. զիջեալս ընդ քեզ ի հող մահու վերակոչեա ձայնիւ փողոյ. լի լապտերօք մոյծ յառագաստ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն։

Նըստեալ կանանցն իւղաբերից եւ ողբային արտասուալից, իբր ըզմեռեալ անյուսալից ըզկենդանիդ յաւիտենից. վասըն նոցին սուրբ արտասուաց մաքրեա ըզսա ի յանցանաց. լի լապտերօք մոյծ յառագաստ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն։

Շարժեալ հիմանցըն դըժոխոց ի տեսանել ըզքեզ ներքնոց, հաներ զհոգիսն որք ի բանտին կապեալ զիշխանըն մահածին. ընդ հանգուցեալ հոգիս սըրբոց հանգո զհոգիս նընջեցելոյս. լի լապտերօք մոյծ յառագաստ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն։

Ուրախութեամբ զօրք երկնային յերկնից յերկիր իջանէին. յորժամ յարեար ի մեռելոց լոյս ծագեցար արարածոց. սուրբ յարութեամբ քո կենարար յարո ըզսա ի կեանս անմահ. լի լապտերօք մոյծ յառագաստ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն։

Չըհանդուրժեալ պահապանացն ի յերկիւղէ երկնաւորացն, որք աւետիս տային կանանց թէ մահ լուծաւ մահկանացուաց. սա որ մահու քո տընկակից լիցի կենացդ հաղորդակից. լի լապտերօք մոյծ յառագաստ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն։

Պարակցեալ անմարմնականքն առ կենսատու սուրբ գերեզմանն, տան զաւետիս ազգի մարդկան վասըն կենացն յաւէժական. դասաւորեա պարուց նոցին ըզնընջեցեալս յօրըն վերջին. լի լապտերօք մոյծ յառագաստ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն։

Ջահաւորեալ նըշան խաչին յարեւելից փայլեալ ծագին. հաւատացեալքն ի քեզ բերկրին եւ ուրացողքըն կոծեսցին. զերկըրպագուս սըրբոյ խաչին պայծառացո լուսով նորին. լի լապտերօք մոյծ յառագաստ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ