ՄԵԾԱՀՐԱՇ ԱՅՍ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՄԵԾԱՀՐԱՇ ԱՅՍ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


Մեծահրաշ այս խորհուրդ աւանդութեամբ առ մեզ հասեալ, զոր հոգւոց լուսատուն ի պաշտպանէն իւրմէ լըւեալ. եթէ տօն մեծ է այսօր իմոյ դասուն որ ի յերկինս։

Քանզի ի յելսըն վերին երկնայնոցըն տօնէին ուրախութեամբ, ի հրեշտակացն ըսկըսեալ մինչ ի յաթոռոսըն կատարեալ։

Իսկ ի չորրորդըն դասէ պաշտպան եղեալ լուսաւորչին, ի դասուն իւր փութացեալ ուրախութեամբ տօնակցութիւն. զոր հարցմամբ ի նմանէ տեղեկանայր մարմնով հրեշտակն։

Եւ քանզի մեծ այս խորհուրդ ի փըրկութիւն բանաւորաց, հրեշտակաց եւ մարդկան առ հասարակ կատարեալ. երկոցունց սեռից ի միասին յարմարութիւն։

Եւ զի շարժեալ նախանձու երիցագոյն զաւակին ի գիւտ մոլորեալ եւ կորուսեալ անառակին, հրամայէ հայրըն վերին ուրախանալ ի միասին։

Վասն որոյ եւ մեք հանդիսացեալք ընդ նոսին. երգեսցուք օրհնութիւն հասարակաց փըրկողին. որ եբարձ ըզխռովութիւն եւ հաստատեաց զխաղաղութիւն։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ