ՈՐՔ ԵԿԵԱԼ ԵՄՔ Ի ՊԱՏՈՒԵԼ

ՈՐՔ ԵԿԵԱԼ ԵՄՔ Ի ՊԱՏՈՒԵԼ


Որք եկեալ եմք ի պատուել զյիշատակ սուրμ վըկայիցն, առցուք ըսկիզμն ըզգօնութեան, աղաղակելով առ քրիստոս տէր փառըք քեզ, փառըք քեզ տէր աստըւած։

Ահաւոր ես հրեշտակաց անտես ի սերովμէից. եկիր երեւեցար մարմնով, ուսուցեր մեզ ասել տէր փառըք քեզ, փառըք քեզ տէր աստըւած։0

Յանմարմնոց ես վերօրհնեալ ի մարդկանէ երկըրպագեալ. քեզ փառըք վայելէ պատիւ յամենայն ժամ ասել տէր փառըք քեզ, փառըք քեզ տէր աստըւած։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ