ՈՐ ԶՕՐԻՆԱԿ ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ

ՈՐ ԶՕՐԻՆԱԿ ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ


Որ զօրինակ երկոտասան առաքելոց քոց քրիստոս, եւ զեօթանասուն ընտրելոց աշակերտացն յառաջագոյն ծանուցեր ի թիւ արմաւենեաց եւ աղբերացըն յաղիմայ. աղաչանօք սոցա խնայեա ի մեզ մարդասէր փըրկիչ։

Որ շինեցեր ըզտուն քո զեկեղեցի իմաստութիւն հօր յիսուս. եւ կանգնեցեր ի սմա սիւնս զեօթնարփեան հոգւոյն զօրութիւն. եւ առաքեցեր ըզծառայս քո սուրբ զառաքեալսն կոչել զհեթանոսս յարբումն ուրախութեան խառնեցելոյ բաժակին. աղաչանօք սոցա խնայեա ի մեզ մարդասէր փըրկիչ։

Որ տիրականդ իշխանութեան հաղորդս արարեր ըզսուրբ զառաքեալսն, կապել եւ արձակել զորդիս մարդկան յերկինս եւ յերկրի, եւ աթոռակից լինել քեզ խոստացար յորժամ նըստիս յաթոռ դատողական. աղաչանօք սոցա խնայեա ի մեզ մարդասէր փըրկիչ։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ