ՍՔԱՆՉԵԼԻ Է ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՍՔԱՆՉԵԼԻ Է ԽՈՐՀՈՒՐԴ


Սքանչելի է խորհուրդ տնօրէնութեան քո քրիստոս. որ իջեր ի հօրէ ի սէր հարսին եկեղեցւոյ զոր ընտրեցեր. որով փառաբանիս քրիստոս անմահ թագաւոր։

Էրեւեցար յարուցեալ եկեղեցւոյ քո հիմանցն. յորմէ թովմաս հրաժարէր ոչ հաւատալ զքեզ տեսողացն. որում ցուցեր այսօր փափագողին զվէրըս մարմնոյդ։

Սարսելով թովմայի շօշափէր զխոցուած տիգին եւ զբեւեռացն, եւ գոչելով վերաձայնէր տէր եւ աստուած դաւանելով ըզյարուցեալդ. որով առաք զերանին որք ոչ տեսեալ հաւատացաք։

Share this Post:

Related Lyrics:

Comments

+
Երգերու Բառեր
+
Դիտում
*
Ներբեռում
+
Աշխատանքային Ժամ