ԱՆՁԻՆՔ ՆՈՒԻՐԵԱԼՔ

ԱՆՁԻՆՔ ՆՈՒԻՐԵԱԼՔ

Անձինք նըւիրեալք սիրոյն քրիստոսի, երկնաւոր նահատակք եւ կուսանք իմաստունք. ի պարծանըս ձեր բարձրացեալ տօնէ մայր սիովն դըստերօքըն իւրովք։ Բարբառք երկնաւորք լըցին Շար.

ԱՅՍՕՐ ՅԻՇԱՏԱԿ ՍՐԲՈՑ ՔՈՑ

ԱՅՍՕՐ ՅԻՇԱՏԱԿ ՍՐԲՈՑ ՔՈՑ

Այսօր յիշատակ սըրբոց քոց. որք տանջանաց անօրինացըն համբերեցին. եւ դասակից եղեն վերին զըւարթնոցն։ Այսօր եւ հրեշտակք ուրախանան ընդ կամաւոր չարչարանըս ճըգնաւորացն, Շար.

ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆՑՆ

ԵՐԿՆԱՅԻՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆՑՆ

Երկնային զօրութեանցըն զինուուրութիւնքըն քեզ երեքսըրբենիդ կան յանդադար փառաբանութեան։ Առաքելոց եւ մարգարէիցըն դասք փառաբանեն ասելով. փառք վերածագողիդ ըզլոյս։ Եւ մեք հանդիսակից ընդ Շար.

ԽՆԴՐԵՄՔ Ի ՔԷՆ ԲԱՐԵՐԱՐ

ԽՆԴՐԵՄՔ Ի ՔԷՆ ԲԱՐԵՐԱՐ

Խընդրեմք ի քէն բարերար, ողորմեա անձանց մերոց։ Վասըն սըրբոց քոց մարտիրոսաց, տէր ընկալ զաղաչանըս մեր։ Որ գըթածդ ես յամենայնի, տէր կեցո Շար.

Ի ՎԵՐԻՆՆ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

Ի ՎԵՐԻՆՆ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ

Ի վերինն երուսաղէմ ի բնակարանըս հրեշտակաց, ուր ենովք եւ եղիաս կան ծերացեալ աղաւնակերպ, ի դրախտին եդեմական պայծառացեալ արժանապէս. ողորմած տէր ողորմեա Շար.

ՄԱՅՐ ԼՈՒՍՈՅՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱՆՀԱՐՍՆԱՑԵԱԼ

ՄԱՅՐ ԼՈՒՍՈՅՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱՆՀԱՐՍՆԱՑԵԱԼ

Մայր լուսոյն մարիամ անհարսնացեալ, օրհնեալդ ի կանայս։ Զլոյսն անըստուեր յարգանդի կրեցեր, օրհնեալդ ի կանայս։ Մի դադարիր վասըն մեր բարեխօսել, օրհնեալդ ի Շար.

ԱԹՈՌ ՔՐՈՎԲԷԱԿԱՆ

ԱԹՈՌ ՔՐՈՎԲԷԱԿԱՆ

Աթոռ քրովբէական երեւեալ այսօր սիմէոն. զաստուածորդին ի գիրկըս իւր բարձեալ մարմնով, զոր զօրք երկնից ի բարձունըս հանապազ մեծացուցանեն։ Հոգւովըն գոչէր, ցընծայր Շար.

ՈՐ Ի ՎԵՐԱՅ ՔԵՐՈՎԲԷԻՑ

ՈՐ Ի ՎԵՐԱՅ ՔԵՐՈՎԲԷԻՑ

Որ ի վերայ քերովբէից նըստեալ հանգչիս բանդ աստըւած, այսօր հրաշափառ պարգեւօք ցուցեր ծնընդեամբ ի յաննայէ աթոռ փառաց յերկրի զսուրբըն մարիամ. օրհնեալ Շար.

ՈՐՔ ԵԿԵԱԼ ԵՄՔ Ի ՊԱՏՈՒԵԼ

ՈՐՔ ԵԿԵԱԼ ԵՄՔ Ի ՊԱՏՈՒԵԼ

Որք եկեալ եմք ի պատուել զյիշատակ սուրμ վըկայիցն, առցուք ըսկիզμն ըզգօնութեան, աղաղակելով առ քրիստոս տէր փառըք քեզ, փառըք քեզ տէր աստըւած։ Շար.

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱՆԻՆ ՀՐԱՄԱՆ

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱՆԻՆ ՀՐԱՄԱՆ

Արարչական բանին հրաման ի յերկրորդումն աւուր սկըզբան, ըզջուրսն ի ջուրցըն բաժանեաց հաստատութեամբ պարունակեաց. Որով զաշխարհս հողեղինաց անջըրպետեաց ի հրեղինաց. ընդ նոսին Շար.

ԶՔՈ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԴ ՕՐՀՆԵՄՔ

ԶՔՈ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԴ ՕՐՀՆԵՄՔ

Ըզքո յարութիւնդ օրհնեմըք մարդասէր, աղաղակելով տէր փառըք քեզ։ Զոր օրհնեն սերովբէքն եւ գովեն քերովբէքն, աղաղակելով տէր փառըք քեզ։ Անդադար բերանով անհանգիստ Շար.

ՅՈՅՍ ԻՄ Ի ՄԱՆԿՈՒԹԵՆԷ

ՅՈՅՍ ԻՄ Ի ՄԱՆԿՈՒԹԵՆԷ

Յոյս իմ ի մանկութենէ իմմէ. մի թողուր զիս տէր աստըւած իմ։ Յոյս իմ ի ժամանակի ծերութեան իմոյ. մի թողուր զիս տէր Շար.